Splošni pogoji o uporabi GVIN.com | GVIN.com

Vstopna točka za naše naročnike

Za prijavo v Gvin sistem kliknite na gumb

Brezplačen iskalnik

Za brezplačno iskanje podatkov vpišite ime podjetja, ustanove, naslov, davčno ali matično številko.
Podjetja Spletna stran

Splošni pogoji | Gvin.com

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI POSLOVNEGA SPLETA GVIN.com

Izdajatelj in nosilec poslovnega spleta Gvin.com je družba Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

1. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi poslovnega spleta Gvin.com (v nadaljevanju splošnih pogojev) je uporaba podatkov, vsebovanih v poslovnem spletu Gvin.com (v nadaljevanju Gvin.com), in storitev, opisanih v priročnikih in brošurah, ki so del storitev Gvin.com. Vsebina splošnih pogojev je sestavni del pogodbenega oziroma uporabniškega razmerja med nosilcem in uporabniki. Uporabniki so dolžni v celoti spoštovati zaveze in omejitve v zvezi z uporabo podatkov in baz podatkov, kot je določeno v nadaljevanju.

2. Baze podatkov

Nosilec zagotavlja namestitev in vzdrževanje podatkov na Gvin.com v obliki baz podatkov, ki so sestavni del Gvin.com. Nosilec določi način in obseg uporabe posamezne baze podatkov, kot je podrobneje opredeljeno v točki 15 (petnajst) splošnih pogojev. Nosilec pri določanju obsega in načina uporabe baz podatkov upošteva tudi obseg pridobljenih pravic s strani tretjih oseb glede uporabe posameznih baz podatkov.

Nosilec bo v okviru svojih produktov in storitev navajal vir informacij. Uporabniki so dolžni dosledno spoštovati in uporabljati način navajanja virov podatkov, ki ga pri posamezni bazi podatkov, produktu oz. storitvi uporablja nosilec.

3. Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje Gvin.com tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do občasnih ustavitev v dostopu do Gvin.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem Gvin.com, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Gvin.com, vendar praviloma le ob nedeljah.

4. Način dostopa

Način dostopa in uporabe sistema je določen v priročnikih in drugih uporabniških gradivih Gvin.com ter na elektronskih straneh Gvin.com. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh Gvin.com, o večjih spremembah pa bo uporabnika obvestil pisno.

5. Uporaba Gvin.com

Uporaba in dostop do Gvin.com sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, določenih v 3. točki splošnih pogojev. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev omeji ali prekine uporabo Gvin.com na posamezno geslo, zoper kršitelja pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice, pravice izdelovalcev podatkovnih baz) in drugih predpisov pa ukrepa v skladu z zakonom.

6. Druga pravila uporabe

Za zagotavljanje kakovostne uporabe Gvin.com se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi Gvin.com upošteval vse omenijitve, določene v splošnih pogojih ter druga navodila in pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh Gvin.com, v priročnikih in drugih uporabniških gradivih Gvin.com oziroma na sprotni način. Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na Gvin.com uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Zloraba gesla je podlaga za takojšnjo prekinitev naročniškega razmerja. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba Gvin.com.

7. Začetek naročništva

Nosilec se zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene naročilnice ali sklenjene pogodbe, ki jo podpiše uporabnik, temu s priporočeno pošto ali po elektronski pošti poslal uporabniško ime in geslo za dostop do Gvin.com. Če ima uporabnik že sklenjeno naročniško oziroma pogodbeno razmerje, se za veljavno dodatno naročena gesla šteje tudi naročilo gesel po e-pošti. Za začetek naročnine se šteje naslednji delovni dan po dnevu, ko je uporabnik prevzel uporabniško ime in geslo. Naročniško oziroma pogodbeno razmerje je sklenjeno za obdobje 1 leta in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi najkasneje 30 dneh pred iztekom posameznega naročniškega obdobja.

8. Cenik storitev

Cenik storitev Gvin.com sprejema nosilec in je sestavni del splošnih pogojev. Obseg uporabe Gvin.com se v ceniku storitev določa s številom uporabniških točk, ki pripadajo uporabi posameznega dokumenta, baze podatkov oziroma storitve Gvin.com. V ceniku storitev je določena višina naročnine, obseg uporabe Gvin.com (število uporabniških točk), ki ga vključuje naročnina, ter način in višina obračunavanja dodatne uporabe Gvin. Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe v ceniku storitev Gvin.com na elektronskem naslovu http://www.gvin.com, oziroma njegovemu nasledniku. V primeru, da se uporabnik s spremembo cenika ne strinja, lahko odstopi od naročniškega razmerja skladno z zakonom. Če bo uporabniku na podlagi naročilnice dodeljenih več gesel, bo plačeval uporabo Gvin.com v višini in na način, določen v ceniku storitev Gvin.com.

V primeru, ko uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, je nosilec poleg zamudnih obresti upravičen do povračila stroškov za opomine po ceniku nosilca ter do povračila vseh drugih stroškov morebitne (izvensodne in sodne) izterjave v njihovem dejanskem obsegu, vključno a ne omejeno na stroške poizvedb, odvetniške in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave. V primeru vseh vrst sodnih postopkov, vključno s postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in postopkih prenehanja pravne osebe, je uporabnik dolžan povrniti nosilcu poleg stroškov sodnega postopka še odvetniške stroške, stroške poizvedb in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave.

Uporabnik pooblašča nosilca, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje te pogodbe, posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi vse poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah ter navedenim subjektom dovoljuje, da nosilcu posredujejo zahtevane podatke. Uporabnik nadalje izrecno dovoljuje, da nosilec opravi poizvedbo in pridobi podatke o njegovih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk podatkov, če jih nosilec ne bi imel oziroma jih ni nosilcu osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev in sklenjene pogodbe. Nosilec bo osebne in druge podatke zbrisal iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma, ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.

Uporabnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov. Uporabnik se lahko naroči tudi na prejem E-računa v elektronski obliki v uporabnikovo spletno banko. Na prejemanje E-računa v elektronsko banko se lahko prijavi uporabnik, ki je komitent/stranka banke, ki omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.

9. Geslo kot poslovna skrivnost

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik.

10. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Gvin.com, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja Gvin.com.

11. Pomoč pri uporabi Gvin.com

Nosilec bo v običajnem delovnem času zagotavljal brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi Gvin.com, in sicer s pomočjo telefona, telefaksa in elektronske pošte.

12. Varovanje in uporaba podatkov

Nosilec bo vse podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost z naslednjimi izjemami:

  • firmo (ime) in sedež uporabnika bo lahko javno objavil v Gvin.com kot seznam uporabnikov oziroma v svojih referenčnih listah;
  • firmo (ime) in naslov uporabnika bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski in navadni pošti in bo takšne sezname lahko posredoval tudi drugim upravljavcem in uporabnikom informacij;
  • firmo (ime) in naslov uporabnika bo lahko vključil v svoje podatkovne baze;
  • firmo (ime) in naslov bo uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil prek elektronske pošte. V nobenem primeru pa nosilec ne bo nikomur dajal podatkov o uporabniku glede vsebine in finančnih vidikov njegove uporabe Gvin.com.

13. Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v Gvin.com, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v Gvin.com oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v Gvin.com. Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja Gvin.com, na voljo takšni, kakršni so, in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen.

14. Avtorskopravno varstvo podatkov

Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe Gvin.com in da bo v tistem delu Gvin.com, ko je mogoče pošiljati informacije v Gvin.com, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v Gvin.com, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V Gvin.com prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

Uporabnik se nadalje zavezuje, da bo dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice nosilca ter tretjih oseb, ki so imetniki pravic na podatkih oziroma bazah podatkov. Uporabnik se zaveže, da ne bo spreminjal ali drugače posegal v vsebino podatkov.

15. Omejitev uporabe podatkov

Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, dobljene v Gvin.com, le za svoje lastne namene in da jih ne bo odplačno ali neodplačno distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili splošnih pogojev. Uporabnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno v okviru baz podatkov, elektronskih proizvodov oziroma storitev nosilca.

Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepoblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, , ki je v nasprotju s pravili uporabe in z določili splošnih pogojev in drugih uporabniških priročnikih in gradivih, Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do Gvin.com ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

16. Prenehanje naročništva

Če ni drugače dogovorjeno, je veljavnost naročilnice oziroma pogodbe 1 (eno) leto od njene sklenitve in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom posameznega leta trajanja naročniškega razmerja. Naročenih gesel ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe (prvo geslo in vsa v roku trajanja naročena gesla). Nosilec ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti prekiniti naročniško razmerje. Naročnik je o prekinitvi predhodno pisno obveščen in ima na voljo 3 delovne dni, da poravna obveznosti do nosilca. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan poravnati sorazmeren del naročnine za preteklo obdobje in porabo po veljavnem ceniku (1 točka = 0,17 EUR + DDV). Naročnik lahko odpove naročnino za vsa gesla ali le za del naročenih gesel 30 dni pred potekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe. Odpovedana gesla se izbrišejo zadnji dan v mesecu, ko so le-ta bila odpovedana. Naročnina in število prekoračenih uporabniških točk se obračuna do 8. v naslednjem mesecu.

17. Reševanje sporov

Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Bisnode d.o.o., Ljubljana

Komentarji so zaprti.


SEO Powered By SEOPressor

Warning: Unknown: open(C:\Windows\TEMP\\sess_fchah1kabp5qeqikhib7ct8h36, O_RDWR) failed: Invalid argument (22) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0